Общи условия за ползване на уеб сайта www.simexbg.com

1. Общи условия

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.simexbg.com (СТРАНИЦАТА).
С всяко ползване на ресурсите на СТРАНИЦАТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат въпроси, е препоръчително осъществяване на контакт с оператора на интернет СТРАНИЦАТА. Също така, ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са съгласни с някои от условията, съдържащи се в общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта.

1.2 Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. Данни за собственика

Наименование Симекс Травъл ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 131275942
Седалище и адрес на управление гр. София 1463, бул. Витоша 120
Адрес за кореспонденция гр. София 1463, ул. Доспат 54
Телефон 02 951 54 36
Интернет страница www.simexbg.com
 • За целите и по смисъла на настоящите общи условия за ползване, интернет страницата www.simexbg.com, ще се изписва за краткост: СТРАНИЦАТА.
 • Настоящите общи условия за ползване (за краткост „общи условия“) уреждат предоставяните чрез СТРАНИЦАТА услуги.

Надзорни органи

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
Наименование Комисия за защита на потребителите
Седалище и адрес на управление гр. София 1000, пл. Славейков 4А
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, пл. Славейков 4А
Телефон 02 980 25 24
Интернет страница www.kzp.bg

3. Основни понятия в този документ

 • В настоящите общи условия под СТРАНИЦАТА се разбира интернет СТРАНИЦАТА www.simexbg.com, собственост на дружество Симекс Травъл ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 131275942.
 • ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по смисъла на настоящите общи условия са два вида:
  • Регистрирани – ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които се регистрират на интернет СТРАНИЦАТА на Симекс Травъл ЕООД чрез надлежно попълване на електронна форма (формуляр) за запитване/заявка.
  • Нерегистрирани – ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които посещават СТРАНИЦАТА без да извършват необходимите действия по регистрация.
   • Сайт - интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна www.simexbg.com.
   • Настоящите общи условия са публикувани на Интернет СТРАНИЦАТА и се считат за приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с факта на влизането му в сайта.
   • Услуги са услугите, които СТРАНИЦАТА предлага, които включват, но не се ограничават до:
    • Предоставяне на разнообразна информация за Симекс Травъл ЕООД и за услугите, които дружеството предлага като писмен и устен превод, експертен опит в превода на специализирани материали и др.
    • СТРАНИЦАТА предоставя възможност чрез попълване на форма за контакт ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати запитвания за информация, свързана с дейността на дружеството.

4. Условия за ползване на интернет сайт www.simexbg.com

 • Общите условия в СТРАНИЦАТА сами по себе си представляват договор, който всеки ПОТРЕБИТЕЛ сключва с Симекс Травъл ЕООД като собственик на СТРАНИЦАТА www.simexbg.com.
 • С влизането в уеб сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че желае да ползва услугите на сайта, че е запознат с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва при използването на сайта, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на този сайт.
 • Обвързването с общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения или добавяне на нови връзки, секции и други.
 • Симекс Травъл ЕООД запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите общи условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ. Всички промени в общите условия, които Симекс Травъл ЕООД прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки ПОТРЕБИТЕЛ има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се запознае с общите условия преди всяко използване на интернет сайта www.simexbg.com.
 • Симекс Травъл ЕООД може да промени или прекрати всяка услуга или характеристика на сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, както и оборудване (хардуер и софтуер) необходимо за достъп или употреба.
 • Симекс Травъл ЕООД не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на интернет сайта www.simexbg.com.

4.7 Симекс Травъл ЕООД няма задължение да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните в СТРАНИЦАТА услуги и не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на услугите. Операторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на услугите.

 • Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към СТРАНИЦАТА и нейния собственик.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите общи условия.
 • Симекс Травъл ЕООД има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на ПОТРЕБИТЕЛ, който не спазва горните изисквания.
 • Симекс Травъл ЕООД уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че информацията и съдържанието на интернет СТРАНИЦАТА може да съдържа неточности или да има пропуски и следва да бъдат използвана като спомагателен, а не като основен източник.

5. Авторски права и интелектуална собственост

5.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки, видео материали и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

5.2 Използването на материали от СТРАНИЦАТА е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

6. Ограничаване на отговорността

6.1 Симекс Травъл ЕООД полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Симекс Травъл ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Симекс Травъл ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

6.2 Симекс Травъл ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на СТРАНИЦАТА.

6.3 Симекс Травъл ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

6.4 Симекс Травъл ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

7. Хипервръзки

7.1 Информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от Симекс Травъл ЕООД и Симекс Травъл ЕООД по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

8. Заключителни разпоредби

8.1 Всеки потенциален спор между Симекс Травъл ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

8.2 Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет СТРАНИЦАТА www.simexbg.com, използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Промени в общите условия за ползване на уеб сайта

Симекс Травъл ЕООД има правото да актуализира този документ по всяко време. Ако бъдат направени промени, ние ще обновим версията и датата на самия документ.

Този документ е бил последно актуализиран на 20.07.2019